Tuesday, 28 April 2015
PL

The use of your solutions will keep on pace in the news

» Projektowanie indywidualnych programów terapii i rehabilitacji upośledzonych umysłowo

Course titleProjektowanie indywidualnych programów terapii i rehabilitacji upośledzonych umysłowo
Source unit (the one that the course is offered by)Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Target unit (the one that the course is offered for)Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Educational outcomes

Wiedza:

 1.  Student zna obowiązujące podstawy prawne dotyczące konstruowania indywidualnych programów terapii i rehabilitacji upośledzonych umysłowo.
 2.  Student zna i pamięta metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej.
 3.  Student zna omówione metody usprawniające zaburzone funkcje rozwojowe.

Umiejętności:

 1. Student potrafi zastosować zdobyte umiejętności dotyczące metod i narzędzi diagnostycznych diagnozy funkcjonalnej podczas analizy indywidualnych przypadków.
 2. Student potrafi omówić zastosować zdobytą wiedzę podczas konstruowania indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.

Postawy: 

 1.  Student jest dociekliwy i otwarty w zdobywaniu wiedzy z zakresu tworzenia indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 2.  Student potrafi sformułować sądy na temat skuteczności wdrażanych w system oddziaływań indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 3.  Student wykazuje aktywność w samodzielnym konstruowaniu indywidualnych programów terapii i rehabilitacji w wspieraniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Language of instructionPolski
Course coordinatorWójcik Magdalena, dr


Title of course or additional information regarding the course nameProjektowanie indywidualnych programów terapii i rehabilitacji upośledzonych umysłowo
Academic yearI
SemesterII
Number of hours in semester15
Name of the academic teacherWójcik Magdalena, dr
A list of topics

Tematy:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole.
 2. Prawne podstawy konstruowania indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 3. Zasady tworzenia indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 4. Zespół do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Skład i zadania zespołu.
 6. Podstawy wstępnego rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka dokonywanego przez Zespół – jak wygląda, identyfikacja możliwości i trudności oraz przyczyn tych trudności, zasady tworzenia KIPU – Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i WOPFU – Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
 7. Formy udzielania pomocy i poszczególne elementy składowe indywidualnych programów terapii i rehabilitacji – zasady tworzenia PDW – Planu Działań Wspierających i IPET – Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
Educational outcomes

Wiedza:

 1.  Student zna obowiązujące podstawy prawne dotyczące konstruowania indywidualnych programów terapii i rehabilitacji upośledzonych umysłowo.
 2.  Student zna zadania zespołu do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3.  Student zna podstawy tworzenia Karty indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
 4. Student zna zasady tworzenia Planów Działań Wspierających i Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Umiejętności:

 1. Student potrafi wyjaśnić zadania i funkcje członków zespołu biorącego udział w tworzeniu indywidualnych programów terapii i rehabilitacji w zależności od specyficznych potrzeb i trudności dzieci.
 2. Student potrafi omówić i zastosować zdobytą wiedzę dotyczącą konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji i terapii.

Postawy: 

 1.  Student jest dociekliwy i otwarty w zdobywaniu wiedzy z zakresu tworzenia indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 2. Student potrafi sformułować sądy na temat skuteczności wdrażanych w system oddziaływań indywidualnych programów terapii i rehabilitacji
Assessment methods and criteria for this course
Reading list
 1.  Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).
 3. Cytowska B., Winczura B. (red.) (2006), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków.
 4. Byers R., Rose R. (2002), Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. APS, Warszawa.
 5. Piszczek M. (2007), Diagnoza i wspomaganie dziecka. Wybrane zagadnienia. CentrumMetodyczne Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Warszawa.
 6. Ziemski S. (1973), Problemy dobrej diagnozy, Warszawa.


Title of course or additional information regarding the course nameProjektowanie indywidualnych programów terapii i rehabilitacji upośledzonych umysłowo
Academic yearI
SemesterII
Number of hours in semester15
Name of the academic teacherWójcik Magdalena, dr
A list of topics

Tematy:

 1.  Znaczenie i funkcje diagnozy w procesie tworzenia indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 2. Diagnoza funkcjonalna dziecka - metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej: Profil Osiągnięć Ucznia (J. Kielin); Inwentarz PAC-1, PAC-2, PPAC H.C. Gunzburga; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa; Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera; Seria testów czytania i pisania dla klas I-III T. Śliwińskiej, T. Straburzyńskiej; Karta oceny pisma E. Skrzetuskiej; Diagnoza umiejętności matematycznych E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Kolczyńskiej, H. Moroz, J. Łysek, M. Wojnowskiej.
 3. Analiza indywidualnych przypadków oraz umiejętność tworzenia odpowiednich programów terapeutycznych.
 4. Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje rozwojowe, przykłady ćwiczeń w oparciu o szereg metod terapeutycznych – integrację sensoryczną J. Ayres, kinezjologię edukacyjną, system Edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej; Terapii ręki, system percepcyjno-motoryczny N. Kepharta.
 5. Ocena skuteczności indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
Educational outcomes

Wiedza:

 1.  Student zna podstawy diagnozy funkcjonalnej podczas tworzenia indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 2.  Student zna i pamięta metody i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie funkcjonalnej.

Umiejętności:

 1.  Student potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy planami długoterminowymi, średnioterminowymi i krótkoterminowymi.
 2. Student  potrafi zastosować zdobyte umiejętności podczas analizy indywidualnych przypadków.
 3. Student potrafi na podstawie analizy przypadków stworzyć odpowiedni program terapeutyczny.
 4. Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę podczas konstruowania indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 5.  Student potrafi prawidłowo wybrać i wyjaśnić zasadność stosowania różnorodnych ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje rozwojowe.

Postawy: 

 1.  Student wykazuje aktywność w samodzielnym konstruowaniu indywidualnych programów terapii i rehabilitacji we wspieraniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Student potrafi sformułować sądy na temat skuteczności wdrażanych w system oddziaływań indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
 3. Student jest dociekliwy i otwarty w zdobywaniu wiedzy z zakresu tworzenia indywidualnych programów terapii i rehabilitacji.
Learning activities and teaching methods
Assessment methods and criteria for this course
Reading list
 1.  Głodkowska J.(1999), Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa.
 2. Dziamska D., Gudro M. (2008), Bawię się i uczę. Edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 3. Giczewska A., Bartkiewicz W., Terapia ręki, Przyjaciel 5 (18).
 4. Kephart N. (1970), Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, PWN, Warszawa.
 5. Kielin J. (2009), Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych.
 6. Krzyżewska J.(1998), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. OPERON, Gdynia.
 7. Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Wyd. Harmonia, Gdańsk.
 8. Skrzetuska E. (2005), Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3, Wyd. UMCS, Lublin.
 9. Olechowska H.(2001), Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli. APS, Warszawa.
 10. Pisula E. (2000), Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia.
 11. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M. (1995), Profil psychoedukacyjny PEP-R, Wyd. SPOA, Gdańsk.
 12. Straburzyńska M., Śliwińska T. (1983), Seria testów czytania i pisania dla kl. I - III szkoły podstawowej. Podręcznik, Warszawa.
 13. Witkowski T. (1997), By podnieść poziom społecznego funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym.
 14. Dziamska D. (2008), Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki, WSiP, Warszawa.
 15. Dziamska D. (2008), Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki, WSiP, Warszawa.
 16. Dziamska D. (2009), Edukacja przez ruch. Matematyczne obrazy w szkole, WSiP, Warszawa.