Materialne i proceduralne prawo podatkowe

Nazwa przedmiotu Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Kierunekfinanse i rachunkowość
Poz. kształceniastudia II st. stacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów Publicznych
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów Publicznych
Typ przedmiotuspecjalność
Opis przedmiotu

- zagadnienia wprowadzające z zakresu prawa podatkowego (podatek a opłata i inne zobowiązania publicznoprawne, konstrukcja podatku, klasyfikacje podatków, związek prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa, aspekt ekonomiczny podatku, źródła prawa podatkowego),

- system państwowych podatków pośrednich – podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług, podatek od gier (zwięzłe omówienie zasad opodatkowania poszczególnymi rodzajami podatków, przerzucalność podatku, zadania liczbowe),

- system państwowych podatków bezpośrednich – podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym zadania liczbowe), podatek dochodowy od osób prawnych (prawo podatkowe a prawo bilansowe), podatek tonażowy

- zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie osób duchownych),

- podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny (w tym zadania liczbowe z zakresu wybranych podatków samorządowych)

- organy podatkowe i ich właściwość,

- zobowiązania podatkowe (powstawanie zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta, terminy płatności, zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, przedawnienie, nadpłata, korekta deklaracji, informacje podatkowe, rachunki, odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich),

- postępowanie podatkowe (zasady ogólne, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, wygaśnięcie decyzji, odpowiedzialność odszkodowawcza, koszty postępowania),

- czynności sprawdzające,

- kontrola podatkowa,

- tajemnica skarbowa,

- przestępstwa i wykroczenia podatkowe,

- przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych,

- kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądownictwo administracyjne.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Istota obciążeń publicznoprawnych oraz ich znaczenie dla systemu finansowego państwa i samorządu
 2. Zagadnienia z zakresu materialnego prawa podatkowego (ogólnego, szczegółowego)
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu procedury podatkowej

Umiejętności:

 1. Przygotowanie teoretyczne (wstępne) do wykorzystania w praktyce
 2. Scharakteryzowanie podstawowych obciążeń podatkowych
 3. Analiza stanów faktycznych pod kątem skutków w zakresie obciążeń niepodatkowych/podatkowych
 4. Poprawne wnioskowanie z wykorzystaniem obowiązujących regulacji prawnych

Postawy: 

 1. Brak poczucia niepewności (niezaradności) w przypadku zetknięcia się z koniecznością zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej
 2. Świadomość znaczenia obciążeń publicznoprawnych dla systemu finansowego państwa i samorządu
 3. Zrozumienie i zaakceptowanie konstytucyjnej zasady, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie
Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuMatysek Grzegorz, dr


Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuspecjalność: Podatki i finanse publiczne
Rok studiówIV
SemestrVIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyMatysek Grzegorz, dr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Zakres tematów

- zagadnienia wprowadzające z zakresu prawa podatkowego (podatek a opłata i inne zobowiązania publicznoprawne, konstrukcja podatku, klasyfikacje podatków, związek prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa, aspekt ekonomiczny podatku, źródła prawa podatkowego),

- system państwowych podatków pośrednich – podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług, podatek od gier (zwięzłe omówienie zasad opodatkowania poszczególnymi rodzajami podatków, przerzucalność podatku, zadania liczbowe),

- system państwowych podatków bezpośrednich – podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym zadania liczbowe), podatek dochodowy od osób prawnych (prawo podatkowe a prawo bilansowe), podatek tonażowy

- zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie osób duchownych),

- podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny (w tym zadania liczbowe z zakresu wybranych podatków samorządowych)

- organy podatkowe i ich właściwość,

- zobowiązania podatkowe (powstawanie zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta, terminy płatności, zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, przedawnienie, nadpłata, korekta deklaracji, informacje podatkowe, rachunki, odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich),

- postępowanie podatkowe (zasady ogólne, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, wygaśnięcie decyzji, odpowiedzialność odszkodowawcza, koszty postępowania),

- czynności sprawdzające,

- kontrola podatkowa,

- tajemnica skarbowa,

- przestępstwa i wykroczenia podatkowe,

- przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych,

- kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądownictwo administracyjne.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Istota obciążeń publicznoprawnych oraz ich znaczenie dla systemu finansowego państwa i samorządu
 2. Zagadnienia z zakresu materialnego prawa podatkowego (ogólnego, szczegółowego)
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu procedury podatkowej

Umiejętności:

 1. Przygotowanie teoretyczne (wstępne) do wykorzystania w praktyce
 2. Scharakteryzowanie podstawowych obciążeń podatkowych
 3. Analiza stanów faktycznych pod kątem skutków w zakresie obciążeń niepodatkowych/podatkowych
 4. Poprawne wnioskowanie z wykorzystaniem obowiązujących regulacji prawnych

Postawy: 

 1. Brak poczucia niepewności (niezaradności) w przypadku zetknięcia się z koniecznością zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej
 2. Świadomość znaczenia obciążeń publicznoprawnych dla systemu finansowego państwa i samorządu
 3. Zrozumienie i zaakceptowanie konstytucyjnej zasady, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie
Punkty ECTS4
Forma dydaktyczna zajęććwiczenia
Metody dydaktyczneprelekcja objaśnienie lub wyjaśnienie
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiakońcowe zaliczenie pisemne obecność na zajęciach
Zalecana dostępna literatura
 1.  Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010,
 2.  Wójtowicz W., Prawo podatkowe: część ogólna i szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.


Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuspecjalność: Podatki i finanse publiczne
Rok studiówIV
SemestrVIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyMatysek Grzegorz, dr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Zakres tematów

- zagadnienia wprowadzające z zakresu prawa podatkowego (podatek a opłata i inne zobowiązania publicznoprawne, konstrukcja podatku, klasyfikacje podatków, związek prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa, aspekt ekonomiczny podatku, źródła prawa podatkowego),

- system państwowych podatków pośrednich – podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług, podatek od gier (zwięzłe omówienie zasad opodatkowania poszczególnymi rodzajami podatków, przerzucalność podatku, zadania liczbowe),

- system państwowych podatków bezpośrednich – podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym zadania liczbowe), podatek dochodowy od osób prawnych (prawo podatkowe a prawo bilansowe), podatek tonażowy

- zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie osób duchownych),

- podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny (w tym zadania liczbowe z zakresu wybranych podatków samorządowych)

- organy podatkowe i ich właściwość,

- zobowiązania podatkowe (powstawanie zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta, terminy płatności, zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę, wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, przedawnienie, nadpłata, korekta deklaracji, informacje podatkowe, rachunki, odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich),

- postępowanie podatkowe (zasady ogólne, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa, zawieszenie postępowania, decyzje, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, wygaśnięcie decyzji, odpowiedzialność odszkodowawcza, koszty postępowania),

- czynności sprawdzające,

- kontrola podatkowa,

- tajemnica skarbowa,

- przestępstwa i wykroczenia podatkowe,

- przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych,

- kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych przez sądownictwo administracyjne.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Istota obciążeń publicznoprawnych oraz ich znaczenie dla systemu finansowego państwa i samorządu
 2. Zagadnienia z zakresu materialnego prawa podatkowego (ogólnego, szczegółowego)
 3. Wybrane zagadnienia z zakresu procedury podatkowej

Umiejętności:

 1. Przygotowanie teoretyczne (wstępne) do wykorzystania w praktyce
 2. Scharakteryzowanie podstawowych obciążeń podatkowych
 3. Analiza stanów faktycznych pod kątem skutków w zakresie obciążeń niepodatkowych/podatkowych
 4. Poprawne wnioskowanie z wykorzystaniem obowiązujących regulacji prawnych

Postawy: 

 1. Brak poczucia niepewności (niezaradności) w przypadku zetknięcia się z koniecznością zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej
 2. Świadomość znaczenia obciążeń publicznoprawnych dla systemu finansowego państwa i samorządu
 3. Zrozumienie i zaakceptowanie konstytucyjnej zasady, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie
Punkty ECTS4
Forma dydaktyczna zajęćwykład
Metody dydaktycznewykład informacyjny wykład konwersatoryjny
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiakońcowe zaliczenie pisemne
Zalecana dostępna literatura
 1.  Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010,
 2.  Wójtowicz W., Prawo podatkowe: część ogólna i szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.