Hydrologia

Nazwa przedmiotu Hydrologia
Kierunekochrona środowiska
Poz. kształceniastudia I st. stacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Chemii
Typ przedmiotuprzedmioty kierunkowe
Opis przedmiotu

Własności fizyczne i chemiczne wody morskiej i lądowej. Hydrosfera – zasoby i krążenie wody w przyrodzie. Bilans wodny. Obieg wody w zlewni (opad, parowanie, odpływ rzeczny, retencja). Własności hydrogeologiczne skał. Infiltracja, pochodzenie, ruch i rodzaje wód podziemnych. Źródła, ich występowanie i klasyfikacje. Sieć rzeczna, klasyfikacje rzek. Obserwacje stanów wody i metodyka ich opracowania. Pomiary przepływu, krzywa natężenia przepływu i miary odpływu. Odpływ i jego zróżnicowanie na świecie. Niżówki, wezbrania powodzie – zagrożenie i możliwości zapobiegania. Występowanie i zasilanie jezior; mokradła. Termika i typy troficzne jezior. Ocean światowy. Dynamika oceanu. Bałtyk i jego zagrożenia. Potrzeby wodne gospodarki,  normy przydatności wód użytkowych, .

 

 

 

 


Efekty uczenia się

Wiedza:

 1.   Poznanie warunków występowania i obiegu wody.
 2.   Przygotowanie do analizy środowikowych uwarunkowań dynamiki zassobów wodnych
 3.   Ocena zagrożeń zasobów wodnych, skutków ich degradacji oraz przyrodniczych aspektów antropopresji

Umiejętności:

 1.  Praktyczne stosowanie podstawowych metod hydrologicznych
 2.  Interpretacja zdarzeń  i wykonywania opracowań  w zakresie hydrologii
 3.  Stosowanie podstawowych obliczeń i interpretowanie wyników

Postawy: 

 1.  Praktyczne stosowanie zasad ochrony środowiska
 2. Zwracanie uwagi na  ochronę zasobów wodnych i środowiska
 3. Podejmowanie dzaiałań lokalnych związanych z ochroną ilości i jakości wody
Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuMichalczyk Zdzisław, profesor


Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuHydrologia
Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyMichalczyk Zdzisław, profesor
Poziom przedmiotupodstawowy
Wstępne wymagania

Znajomość  podana w standardach kształcenia z zakresu: geologii dynamicznej, gleboznawstwa ogólnego oraz meteorologii i klimatologii

Zakres tematów

Tematy:

 1.  Zasoby i krążenie wody w przyrodzie
 2. Bilans wodny i obieg wody w zlewni
 3. Cechy fizyczne i chemiczne wody lądowej i morskiej
 4. Porowatość, wodochłonność, przepuszczalność i odsączalność
 5. Pochodzenie i rodzaje wód podziemnych
 6. Dynamika i ruch wody podziemnej, interpretacja map wód podziemnych
 7. Wypływy wody podziemnej, ich występowanie i klasyfikacje
 8. Analiza gęstości i klasyfikacje sieci rzecznej
 9. Obserwacje stanów wody i metodyka ich opracowania.
 10. Pomiary przepływu, krzywa natężenia przepływu i miary odpływu.
 11. Niżówki, wezbrania powodzie – zagrożenie i możliwości zapobiegania
 12. Występowanie i zasilanie jezior oraz mokradeł
 13. Termika, dynamika wody i typy troficzne jezior
 14. Ocean światowy, dynamika oceanu, Morze Bałtyckie
 15. Potrzeby wodne gospodarki, normy przydatności wód użytkowych
 16. Zagrożenia, degradacja i ochrona wód
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1.   Poznanie warunków występowania i obiegu wody
 2.  Znajomość procesów hydrologicznych zachodzących w środowisku
 3.  Przygotowanie do analizy środowiskowych uwarunkowań dynamiki zasobów wodnych
 4. Ocena zagrożeń zasobów wodnych, skutków ich degradacji oraz przyrodniczych aspektów antropopresji
   

Umiejętności:

 1. Praktyczne stosowanie podstawowych metod hydrologicznych
 2. Interpretacja zdarzeń i wykonywania opracowań w zakresie hydrologii
 3. Obliczanie zasobów wody w zlewni
 4. Stosowania podstawowych obliczeń i interpretowanie wyników
   

Postawy: 

 1.  Praktyczne stosowanie zasad ochrony środowiska
 2. Zwracanie uwagi na ochronę zasobów wodnych i środowiska
 3.  Podejmowanie działań lokalnych związanych z ochroną ilości i jakości wody
Forma dydaktyczna zajęćwykład
Metody dydaktycznewykład informacyjny
Ogólna forma zaliczeniaegzamin
Forma ocenianiaegzamin pisemny
Zalecana dostępna literatura

 

  Literatura podstawowa:

 1. - Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.,1996, 1999, 2006, 2008: Hydrologia ogólna, PWN Warszawa.
 2. - Bajkiewicz-Grabowska, E., Magnuszewski A., 2002, 2009: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. PWN Warszawa.
 3. - Dawydow L.K., Dmitriewa A.A., Konkina N.G., 1979: Hydrologia ogólna. PWN Warszawa.
 4. - Pociask-Karteczka A., 2003, 2006: Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd. UJ. Kraków.

Literatura uzupełniająca:

 1. - Byczkowski A., 1996, 1999: Hydrologia t.I i II. SGGW Warszawa.
 2. - Chełmicki W., 2001: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. PWN Warszawa.
 3. - Dębski K., 1970: Hydrologia, PWN Warszawa.
 4. - Dynowska I., Tlałka A., 1982: Hydrografia PWN Warszawa.
 5. - Michalczyk Z., Wilgat T., 2008: Wody. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, LTN Lublin.
 6.  


Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuHydrologia
Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącyMięsiak-Wójcik Katarzyna, mgr Sposób Joanna, dr
Poziom przedmiotupodstawowy
Zakres tematów

1. Działy wodne zlewni.
2. Gęstość sieci rzecznej metodami Neumanna i Malickiego.
3. Mapy wód podziemnych: hydroizohips i hydroizobat.
4. Wykresy kontrolne stanów wód.
5. Stany główne I i II stopnia.
6. Krzywe sum czasów trwania stanów wody wraz z wyższymi.
7. Diagram częstości pojawiania się stanów wód.
8. Krzywa konsumcyjna.
9. Miary względne i bezwzględne odpływu.
10. Parametry morfometryczne jezior.
11. Własności fizykochemiczne wód morskich.
12. Pomiary natężenia przepływu w rzece – zajęcia terenowe
 

Efekty uczenia się

Wiedza:
1. student zna pojęcia: zlewnia, dorzecze, zlewisko
2. podaje przyczyny rejestracji stanów wody
3. wymienia miary względne i bezwzględne odpływu
4. charakteryzuje metody określania gęstości sieci rzecznej
5. rozpoznaje rodzaje wodowskazów, charakteryzuje ich budowę i zasadę odczytu stanów
Umiejętności:
1. student zestawia równanie bilansu wodnego dla wybranego dorzecza
2. porównuje parametry morfometryczne wybranych jezior
3. konstruuje wykresy kontrolne stanów wód
4. konstruuje mapy wód podziemnych: hydroizohips i hydroizobat
5. sporządza wykres krzywej konsumcyjnej
6. przeprowadza pomiary natężenia przepływu
Postawy:
1. student aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat wykorzystania map wód podziemnych
2. reprezentuje postawę twórczą podczas analizy krzywych sum czasów trwania stanów oraz diagramu częstości pojawiania się stanów
3. wykazuje się zrozumieniem przyczyn zmian krzywej konsumcyjnej
 

 

Forma dydaktyczna zajęććwiczenia
Metody dydaktycznewykład informacyjny objaśnienie lub wyjaśnienie dyskusja dydaktyczna pokaz z użyciem komputera ćwiczenia laboratoryjne projekty i prace terenowe
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaćwiczenia praktyczne/ laboratoryjne końcowe zaliczenie pisemne ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Zalecana dostępna literatura

1. Bajkiewicz - Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993 i nowsze: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Bajkiewicz - Grabowska E., Mikulski Z., 1993 i nowsze: Hydrologia ogólna. Warszawa PWN
3. Byczkowski A., 1999: Hydrologia. T. I i II. Wyd. SGGW, Warszawa
4. Choiński A., 1988: Wybrane zagadnienia z limnologii fizycznej Polski. Warszawa. PWN
5. Dynowska I., Tlałka A., 1976: Hydrografia cz. I (Potamologia, Hydrogeologia), cz. II (Limnologia, Glacjologia, Bilans wodny, Własności fizyczne i chemiczne wody, Oceanografia). Kraków