Harmonia

Nazwa przedmiotu Harmonia
Kierunekjazz i muzyka estradowa
Poz. kształceniastudia I st. niest. wieczorowe
Jednostka prowadzącaWydział Artystyczny, Instytut Muzyki, Zakład Teorii Muzyki
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Artystyczny, Instytut Muzyki, Zakład Muzyki Rozrywkowej
Typ przedmiotuprzedmioty podstawowe
Opis przedmiotu

Przedmiot teoretyczno-praktyczny, obejmujący wiedzę z zakresu klasycznej harmoniki funkcyjnej. Zagadnienia szczegółowe dotyczą zasad konstrukcji i połączeń akordów triady, dysonansowych form dominanty, akordów pobocznych i wychyleń. Program przedmiotu zakłada przygotowanie do realizacji zadań pisemnych i praktycznych w zakresie: harmonizacji melodii, tworzenia konstrukcji harmonicznych, akompaniamentów, grania progresji, kadencji, tworzenia własnych opracowań oraz analizy tekstów nutowych.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Zna podstawowe zasady budowania i łaczenia akordów stosowanych w harmonice funkcyjnej.Potrafi rozpoznać, zdefiniować oraz zastosować w praktyce wykonawczej poznane środki harmonii klasycznej.
 2. Zna zasady realizacji harmonizacji i opracowań z zastosowaniem różnych środków harmoniki funkcyjnej i faktur muzycznych, potrafi je zastosować w praktyce.
 3. Zna sposoby tworzenia i realizacji akompaniamentów i prostych improwizacji z wykorzystaniem środków harmoniki funkcyjnej.

Umiejętności:

 1.   Umie efektywnie ćwiczyć kadencje, progresje oraz realizację praktyczną harmonizacji: melodii, utworów, opracowań muzycznych.
 2. Umie rozpoznawać słuchowo wskazane akordy, wzory progresji, kadencji i charakterystyczne zwroty harmoniczne, a następnie swobodnie je wykorzystywać w w praktyce wykonawczej.
 3.  Potrafi analizować, prawidłowo odczytywać oraz interpretować przebieg harmoniczny w oryginalnym tekście nutowym. Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę teoretyczną w praktycznej realizacji opracowań i improwizacji, w oparciu o tematy zadane lub własne.

Postawy: 

 1.   Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i precyzji w realizacji zadań muzycznych.
 2.  Potrafi samodzielnie poszukiwać tematów i pomysłów muzycznych potrzebnych do realizacji zadań artystycznych.
 3.   Wykorzystuje wyobraźnię oraz umiejętność samodzielnego twórczego myślenia do realizacji własnych, oryginalnych opracowań muzycznych.
Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuJemielnik Joanna, dr
Dodatkowe informacje

 Wymagana obowiązkowa obecność na zajęciach.

 Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuHarmonia klasyczna
Rok studiówI
SemestrII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyJemielnik Joanna, doktor
Poziom przedmiotupodstawowy
Wstępne wymagania

Student powinien znać biegle zasady zapisu nutowego w kluczu wiolinowym i basowym, budowę interwałów i akordów, zasady konstrukcji triady harmonicznej oraz pokrewieństwa tonacji w systemie funkcyjnym.

Zakres tematów

Tematy:

 1.  Wiadomości wstępne: układ 4-głosowy, faktura chóralna, skale głosów, układ skupiony i rozległy, zasady dwojenia składników, stosunki tonalne akordów triady.
 2. Łączenie akordów triady bez przewrotu.
 3.  Łączenie akordów triady w przewrotach.
 4.  Dźwięki obce.
 5.  Dysonansowe formy dominanty.
 6. Zasady harmonizacji melodii.
 7. Akordy poboczne.
 8.  Wychylenia modulacyjne.
 9.  Zasady realizacji modulacji.
 10. Tworzenie akompaniamentu.
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1.  Poznanie zasad konstrukcji i łączenia akordów systemie tonalnym.
 2. Zrozumienie zasad realizacji konstrukcji harmonicznych, tworzenia akompaniamentow i opracowań muzycznych
 3. Zrozumienie zmienności języka dźwiękowego w zależności od zastosowanych środków harmonicznych.

Umiejętności:

 1. Umiejętność postrzegania i analizy zjawisk harmonicznych w tekście nutowym.
 2. Umiejetność tworzenia i stosowania różnych typów połączeń w konstrukcji harmonicznej, akompaniamentach,  opracowaniach muzycznych.
 3. Wyszukiwanie ciekawych pomysłów brzmieniowych i wykorzystywanie we własnych opracowaniach harmonicznych.

Postawy: 

 1.  Orientacja w zasadach realizacji różnych typów konstrukcji harmonicznych.
 2.  Zainteresowanie twórczą realizacją własnych pomysłów i opracowań muzycznych.
 3. Otwartość na poznawanie różnych środków i sposobów opracowania muzycznego stosowanych w utworach muzycznych.
Punkty ECTS2
Forma dydaktyczna zajęćwykład
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie
Ogólna forma zaliczeniaegzamin
Forma ocenianiaegzamin pisemny
Zalecana dostępna literatura
 1.  Sikorski K., Harmonia, T.1.,2., Kraków 1980.
 2. Targosz J., Podstawy harmonii funkcyjnej, Kraków 1993.
 3. Wesołowski F., Materiały do ćwiczen harmonicznych, Kraków 1996.
 4. Wesołowski F., Nauka harmonii, Łódź 2008.
Dodatkowe informacje

Wymagana jest obowiązkowa obecność na wszystkich wykładach. Zajęcia są ściśle powiązane z ćwiczeniami.