Język obcy nowożytny

Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny
Kierunekhistoria
Poz. kształceniastudia I st. niest. zaoczne
Jednostka prowadzącaCentrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Humanistyczny, Instytut Historii
Typ przedmiotuprzedmioty ogólnokształcące ( np. W-F, lektoraty, filozofia, technologia inf.)
Opis przedmiotu

Lektorat z języka angielskiego prowadzony jest na różnych poziomach zaawansowania ustalanych na podstawie testów poziomujących. Celem zajęć jest doskonalenie i rozszerzenie znajomości gramatyki i słownictwa języka angielskiego poprzez ćwiczenie podstawowych sprawności językowych (czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania). Student zapoznaje się również z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego oraz językiem specjalistycznym w swojej dziedzinie studiów. 120-godzinny kurs pozwala na podniesienie umiejętności językowych o jeden poziom, zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Efekty uczenia się

Wiedza
1. Student wskazuje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
2. Rozpoznaje i objaśnia poznane struktury gramatyczno-leksykalne.
3. Odtwarza i dobiera odpowiednie zwroty językowe tworząc wypowiedzi ustne i pisemne.
4. Wymienia i opisuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Umiejętności
1. W miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z  życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych.
2. Interpretuje przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań lub streszcza usłyszaną wypowiedź.
3. Tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci maila, listu prywatnego i pisma urzędowego.
4. Prowadzi rozmowę na tematy codzienne, opisuje zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane  w sposób zrozumiały.

Postawy
1. Chętnie wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę.
2. Kreatywnie współpracuje w grupie.
3. Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych.
4. Jest otwarty na różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

 

Język wykładowyangielski, polski
Koordynator przedmiotuZięba Barbara, mgr
Dodatkowe informacje

www.cnc.umcs.plTytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuLektorat z języka angielskiego na poziomie A2+
Rok studiówI
SemestrII
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącyFilip Iwona, mgr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Zakres tematów

Tematy:

1. Sfera życia: Jednostka i społeczeństwo
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: przedmioty codziennego użytku, opisywanie wyglądu, części ciała, wyrażenia z: look, look like, touch, place; osoby z najbliższego otoczenia, poznawanie nowych osób, zwroty grzecznościowe; kolejność wyrazów w pytaniach, pytania ze słowami what i how, Present Simple, przysłówki częstotliwości, Present Continuous.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie –mówienie o przedmiotach codziennego użytku, zadawanie pytań dotyczących podstawowych informacji o sobie, rodzinie i znajomych, odpowiadanie na te pytania, opisywanie osoby; pisanie - tekst do portalu społecznościowego.
2. Sfera życia: Żywienie
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z jedzeniem, kuchnią, wyrażenia z taste, napoje, opakowania, potrawy i ich składniki, potrawy regionalne; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażanie ilości, użycie bezokolicznika, okolicznik celu.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – rozmawianie o jedzeniu, opisywanie potraw, mówienie o gotowaniu, wyrażanie przypuszczeń, zamawianie posiłku w restauracji, mówienie o preferencjach dotyczących jedzenia i napojów, opisywanie potraw typowych dla danego kraju; pisanie - artykuł do gazetki studenckiej: opis potrawy regionalnej.
3. Sfera życia: Sztuki plastyczne i muzyka (I)
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z dziełami sztuki, umeblowaniem i wyposażeniem domu, opisem obrazu, wyrażenia z discover, just, audio i wideo, rodzaje muzyki, uczucia i emocje, rodzaje filmów, słownictwo związane z muzyką i dziećmi; Czas Past Simple, Past Continuous, used to, użycie zaimków w celu unikania powtórzeń.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – opisywanie obrazu, opisywanie ważnego przedmiotu, rozmowy dotyczące sztuki i muzyki, mówienie o swoich preferencjach muzycznych, dyskusja na temat muzyki, opis sceny filmu, opis ilustracji; pisanie - opis dzieła sztuki, mail prywatny.

 

Efekty uczenia się

Wiedza
1. Student wskazuje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
2. Rozpoznaje poznane struktury gramatyczno-leksykalne.
3. Odtwarza i dobiera odpowiednie zwroty językowe tworząc wypowiedzi ustne i pisemne.
4. Wymienia i opisuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Umiejętności
1. Wyraża skutecznie swoje opinie (używając prostych słów) na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.
2. Interpretuje przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań lub streszcza usłyszaną wypowiedź.
3. Tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci maila, listu prywatnego i pisma urzędowego.
4. Prowadzi rozmowę na tematy codzienne, opisuje zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane  w sposób zrozumiały.

Postawy
1. Chętnie wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę.
2. Kreatywnie współpracuje w grupie.
3. Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych. .
4. Jest otwarty na różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
 

Punkty ECTS1
Forma dydaktyczna zajęćlektorat
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie z użyciem podręcznika programowego e-learning
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaobecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) śródsemestralne pisemne testy kontrolne
Zalecana dostępna literatura

   1.  Clanfield Lindsay, Global Pre-Intermediate, Macmillan, 2011
   2.  Anderson V., Holley G., Metcalf R., Grammar Practice for Pre-intermediate Students, Pearson Education Limited, 2007
   3.  Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve, Destination B1, Macmillan, 2009
 

Dodatkowe informacje


Zamiast tradycyjnego zeszytu ćwiczeń studenci używają elektronicznego, interaktywnego eWorkbook'a dołączonego do podręcznika.

Elektroniczna tablica ogłoszeń dla studentów na blogu Lektorat

WK CNiCJO - studenci otrzymują dostęp do dodatkowych zadań na plaformie e-learningowej moodle.

www.cnc.umcs.plTytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuLektorat z języka angielskiego na poziomie A2+
Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącyFilip Iwona, mgr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Zakres tematów

Tematy:

1. Sfera życia: Sztuki plastyczne i muzyka (II)
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z dziełami sztuki, umeblowaniem i wyposażeniem domu, opisem obrazu, wyrażenia z discover, just, audio i wideo, rodzaje muzyki, uczucia i emocje, rodzaje filmów, słownictwo związane z muzyką i dziećmi; Czas Past Simple, Past Continuous, used to, użycie zaimków w celu unikania powtórzeń.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – opisywanie obrazu, opisywanie ważnego przedmiotu, rozmowy dotyczące sztuki i muzyki, mówienie o swoich preferencjach muzycznych, dyskusja na temat muzyki, opis sceny filmu, opis ilustracji; pisanie - recenzja koncertu, mail prywatny.
2. Sfera życia: Współczesne zagrożenia
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z zagrożeniami współczesnego świata, przymiotniki i synonimy, czasowniki frazowe z get, elementy krajobrazu naturalnego, przymiotniki -ed, oraz -ing; struktury wyrażające nadzieje plany intencje, will/won't przewidywania, be able to, pierwszy tryb warunkowy, zdania okolicznikowe czasu.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – mówienie o najważniejszych życiowych wartościach, mówienie o planach i nadziejach, rozmowy o akcjach charytatywnych, rozmowy na temat świata utopijnego, wyrażanie planów, rozmowy dotyczące oszczędzania energii, rozmowy na temat powodów uczenia się j. angielskiego; pisanie - mail prywatny i formalny.
3. Sfera życia: Praca i czas wolny
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z zawodami, pracą, wyrażanie opinii, zgody i braku zgody, wyrażenia job, work, sposoby spędzania wolnego czasu, wyrażenie play, zabieranie głosu w dyskusji; użycie have, czasowniki modalne, użycia formy -ing, czas Present Perfect.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – mówienie o preferencjach dotyczących wykonywanego zawodu, rozmowy kwalifikacyjne, opisywanie obowiązków związanych z pracą, opisywanie swoich sposobów spędzania wolnego czasu, zadawanie i odpowiadanie na pytania o doświadczenia, zabieranie głosu, wtrącanie się do rozmowy; pisanie - CV

 

Efekty uczenia się

Wiedza
1. Student wskazuje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
2. Rozpoznaje i objaśnia poznane struktury gramatyczno-leksykalne.
3. Odtwarza i dobiera odpowiednie zwroty językowe tworząc wypowiedzi ustne i pisemne.
4. Wymienia i opisuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Umiejętności
1. Wyraża skutecznie swoje opinie (używając prostych słów) na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.
2. Interpretuje przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań lub streszcza usłyszaną wypowiedź.
3. Tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci maila, listu prywatnego i pisma urzędowego.
4. Prowadzi rozmowę na tematy codzienne, opisuje zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane  w sposób zrozumiały.

Postawy
1. Chętnie wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę.
2. Kreatywnie współpracuje w grupie.
3. Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych. .
4. Jest otwarty na różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
 

Punkty ECTS1
Forma dydaktyczna zajęćlektorat
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie z użyciem podręcznika programowego e-learning
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaobecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) śródsemestralne pisemne testy kontrolne
Zalecana dostępna literatura

   1.  Clanfield Lindsay, Global Pre-Intermediate, Macmillan, 2011
   2.  Anderson V., Holley G., Metcalf R., Grammar Practice for Pre-intermediate Students, Pearson Education Limited, 2007
   3.  Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve, Destination B1, Macmillan, 2009


 

Dodatkowe informacje


Zamiast tradycyjnego zeszytu ćwiczeń studenci używają elektronicznego, interaktywnego eWorkbook'a dołączonego do podręcznika.

Elektroniczna tablica ogłoszeń dla studentów na blogu Lektorat

WK CNiCJO - studenci otrzymują dostęp do dodatkowych zadań na plaformie e-learningowej moodle.

www.cnc.umcs.plTytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuLektorat z języka angielskiego na poziomie A2+
Rok studiówII
SemestrIV
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącyFilip Iwona, mgr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Zakres tematów

Tematy:

1. Sfera życia: Nauka i technika (I)
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z nauką, szczęściem; słowotwórstwo, metafory wyrazu happy, technologia, komputery i Internet, rzeczowniki złożone, czasowniki frazowe, postęp techniczny, wynalazki, łączniki and, so, because, stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, struktury używane do porównywania, wyrażenia z wyrazami so, too, neither.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – mówienie o czynnikach dających szczęście, spekulowanie na temat ilustracji, rozmowy o wynalazkach i pojęciach związanych z nauką, mówienie o sposobach korzystania z Internetu, odczytywanie adresów stron internetowych i adresów maili, wyrażanie opinii na temat nowych technologii, znajdowanie wspólnych cech wynalazków, mówienie o wadach i zaletach urządzeń, wyrażanie opinii na temat ważnych wynalazków.; pisanie - wady i zalety Internetu, rozprawka.
Sfera życia: Nauka i technika (II)
c)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z nauką, szczęściem; słowotwórstwo, metafory wyrazu happy, technologia, komputery i Internet, rzeczowniki złożone, czasowniki frazowe, postęp techniczny, wynalazki, łączniki and, so, because, stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, struktury używane do porównywania, wyrażenia z wyrazami so, too, neither.
d)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – mówienie o czynnikach dających szczęście, spekulowanie na temat ilustracji, rozmowy o wynalazkach i pojęciach związanych z nauką, mówienie o sposobach korzystania z Internetu, odczytywanie adresów stron internetowych i adresów maili, wyrażanie opinii na temat nowych technologii, znajdowanie wspólnych cech wynalazków, mówienie o wadach i zaletach urządzeń, wyrażanie opinii na temat ważnych wynalazków.; pisanie - moje ulubione portale, mail prywatny.
2. Sfera życia: Koncepcja czasu i pieniędzy
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: słownictwo związane z czasem, określaniem czasu, wyrażenia czasowe, daty, historia zmian w j. angielskim, zmiany zachodzące w j. ojczystym, pieniądze, wyrażenia z czasownikami borrow, lend, Present Perfect z wyrazami for, since, yet, already, zakupy na tergu, wybieranie produktów, pytanie o cenę, sprzedawanie, kupowanie, wysokie liczebniki.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – mówienie o najlepszych porach wykonywania czynności, mówienie o rzeczach do zrobienia, rozmowa na temat podobieństw i różnic, dyskusja na temat modernizacji szkoły, rozmowy w czasie zakupów, pytanie i podawanie ceny; pisanie - mail prywatny.
 

Efekty uczenia się

Wiedza
1. Student wskazuje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
2. Rozpoznaje i objaśnia poznane struktury gramatyczno-leksykalne.
3. Odtwarza i dobiera odpowiednie zwroty językowe tworząc wypowiedzi ustne i pisemne.
4. Wymienia i opisuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Umiejętności
1. Wyraża skutecznie swoje opinie (używając prostych słów) na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.
2. Interpretuje przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań lub streszcza usłyszaną wypowiedź.
3. Tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci maila, listu prywatnego i pisma urzędowego.
4. Prowadzi rozmowę na tematy codzienne, opisuje zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane  w sposób zrozumiały.

Postawy
1. Chętnie wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę.
2. Kreatywnie współpracuje w grupie.
3. Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych. .
4. Jest otwarty na różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
 

Punkty ECTS2
Forma dydaktyczna zajęćlektorat
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie z użyciem podręcznika programowego e-learning
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaobecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) śródsemestralne pisemne testy kontrolne
Zalecana dostępna literatura

   1.  Clanfield Lindsay, Global Pre-Intermediate, Macmillan, 2011
   2.  Anderson V., Holley G., Metcalf R., Grammar Practice for Pre-intermediate Students, Pearson Education Limited, 2007
   3.  Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve, Destination B1, Macmillan, 2009


 

Dodatkowe informacje


Zamiast tradycyjnego zeszytu ćwiczeń studenci używają elektronicznego, interaktywnego eWorkbook'a dołączonego do podręcznika.

Elektroniczna tablica ogłoszeń dla studentów na blogu Lektorat

WK CNiCJO - studenci otrzymują dostęp do dodatkowych zadań na plaformie e-learningowej moodle.

www.cnc.umcs.plTytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuLektorat z języka angielskiego na poziomie A2+
Rok studiówIII
SemestrV
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącyFilip Iwona, mgr
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Zakres tematów

Tematy:

1. Sfera życia: Podróżowanie
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: nazwy pokoi, zwierzęta, części ciała zwierząt, wyrażenia house, home, przymiotniki i przyimki, synonimy wyrazu trip, rozmowy telefoniczne, miejsca zamieszkania, strona bierna, przyimki ruch, tryb I i II, warunkowy, użycie it i there.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – opisywanie swojego mieszkania/domu, mówienie o zwierzętach dzikich i domowych, wyrażanie opinii na temat różnych rodzjów turystyki, przeprowadzanie rozmowy telefonicznej, opisywanie podobieństw i różnic pomiędzy miejscami zamieszkania, mówienie o typowych domach, cenach i wyglądzie domów w swoim kraju; pisanie - opis swojego miasta, mail formalny.
2. Sfera życia: Zdrowie i sport
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: zdrowie i choroby, leczenie, udzielanie rad, sporty, wyrażenia: say, tell, ask, win, beat, wizyta u lekarza, problemy zdrowotne, w aptece, język a sport, komentarze sportowe, czasowniki modalne do wyrażania rad w czasie teraźniejszym i przeszłym, czas Past Perfect, mowa zależna (zdania twierdzące).
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – mówienie o zdrowiu i problemach zdrowotnych, udzielanie rad, opisywanie sportu, rozmowa podczas wizyty u lekarza, rozmowa w aptece, rozmowa na temat sportu; pisanie - wiadomość na forum internetowym.
3. Sfera życia: Przeszłość i przyszłość
a)    Materiał leksykalno-gramatyczny i funkcje językowe: nowe słowa, miejsca na świecie, synonimy wyrazu new, środki transportu, gry synonimy wyrazu make, sposoby kończenia rozmowy, ulubione słowa i wyrażenia angielskie, zdania podrzędne przydawkowe, rodzajnik określony the, rodzajnik a/an, wyrażenia both, niether, powtórzenie czasów.
b)    Sprawności językowe: czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji; mówienie – spekulowanie na temat znaczenia słów, dyskusja na temat cytatów, wyrażanie preferencji w zakresie środków transportu, mówienie o jeżdżeniu samochodem, sposoby uczenia się i oceniania wymowy; pisanie - opis zdobytych umiejętności i postępów, mail prywatny i formalny.

 

Efekty uczenia się

Wiedza
1. Student wskazuje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
2. Rozpoznaje i objaśnia poznane struktury gramatyczno-leksykalne.
3. Odtwarza i dobiera odpowiednie zwroty językowe tworząc wypowiedzi ustne i pisemne.
4. Wymienia i opisuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Umiejętności
1. Wyraża skutecznie swoje opinie (używając prostych słów) na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji.
2. Interpretuje przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań lub streszcza usłyszaną wypowiedź.
3. Tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci maila, listu prywatnego i pisma urzędowego.
4. Prowadzi rozmowę na tematy codzienne, opisuje zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane  w sposób zrozumiały.

Postawy
1. Chętnie wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę.
2. Kreatywnie współpracuje w grupie.
3. Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych. .
4. Jest otwarty na różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
 

Punkty ECTS1
Forma dydaktyczna zajęćlektorat
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie z użyciem podręcznika programowego e-learning
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaegzamin pisemny końcowe zaliczenie pisemne obecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) śródsemestralne pisemne testy kontrolne
Zalecana dostępna literatura

   1.  Clanfield Lindsay, Global Pre-Intermediate, Macmillan, 2011
   2.  Anderson V., Holley G., Metcalf R., Grammar Practice for Pre-intermediate Students, Pearson Education Limited, 2007
   3.  Mann Malcolm, Taylore-Knowles Steve, Destination B1, Macmillan, 2009


 

Dodatkowe informacje


Zamiast tradycyjnego zeszytu ćwiczeń studenci używają elektronicznego, interaktywnego eWorkbook'a dołączonego do podręcznika.

Elektroniczna tablica ogłoszeń dla studentów na blogu Lektorat

WK CNiCJO - studenci otrzymują dostęp do dodatkowych zadań na plaformie e-learningowej moodle.

www.cnc.umcs.pl