Język - wartości - polityka

Nazwa przedmiotu Język - wartości - polityka
Kierunekfilologia polska
Poz. kształceniastudia II st. stacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej,
Typ przedmiotuprzedmioty fakultatywne
Opis przedmiotu

 

 Celem zajęć jest zainteresowanie studentów problemem wartości i ich przejawiania się w języku i w życiu społecznym i politycznym. Zajęcia będą koncentrować się wokół sposobów przejawiania się wartości w języku polityki i metod ich badania. Mają zmierzać do wyodrębniania nazw wartości z wybranych tekstów publicystycznych oraz analizy znaczeń słów nazywających w polszczyźnie dawne i nowe wartości polityczne, np. ojczyzna, naród, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, kosmopolityzm, internacjonalizm, globalizm, praca (lub innych, wybranych przez studentów) i zmian tych znaczeń w okresie przemian ustrojowych w Polsce.

 

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Student umie zdefiniować pojęcie wartości,
 2. Student definiuje język polityki w odróżnieniu od stylu politycznego
 3. Student umie rozpoznać nazwy wartości w języku, zwłaszcza w języku polityki i wie, jak można badać ich znaczenie.

Umiejętności:

 1.  Student umie wyszukać nazwy wartości w tekstach politycznych
 2.  Student umie zinterpretować nazwy wartości w róznych dyskursach
 3.  Student umie sporządzić slownik nazw wartości politycznych i społecznych w wybranych tekstach

Postawy: 

 1.  Student przyjmuje aktywną postawę wobec nazw wartości w języku polityki
 2.  Student dba o precyzję wyrażania się
 3.  Student postrzega relacje między sposobem mówienia a tym, co chce się przekazać.
 4. Student dba o etykę języka.

 

Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuBrzozowska Małgorzata, dr


Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyBrzozowska Małgorzata, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Zakres tematów

Tematy:

1. Sposoby przejawiania się wartości w języku i metody ich badania.
2. Polityka i manipulacja językowa
3. Dyskurs i jego rodzaje
4. Wyodrębnianie nazw wartości z wybranych tekstów publicystycznych.
5-10. Analiza znaczeń słów nazywających w polszczyźnie dawne i nowe wartości polityczne, np. ojczyzna, naród, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, kosmopolityzm, internacjonalizm, globalizm i zmian tych znaczeń w okresie przemian ustrojowych w Polsce.
11. Język a polityka - wzajemne relacje i zalezności
12. Polityka a wartości - wzajemne relacje i zależności.
 

 

   

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Student umie zdefiniować pojęcie wartości,
 2. Student definiuje język polityki w odróżnieniu od stylu politycznego
 3. Student umie rozpoznać nazwy wartości w języku, zwłaszcza w języku polityki i wie, jak można badać ich znaczenie.

Umiejętności:

 1.  Student umie wyszukać nazwy wartości w tekstach politycznych
 2.  Student umie zinterpretować nazwy wartości w róznych dyskursach
 3.  Student umie sporządzić slownik nazw wartości politycznych i społecznych w wybranych tekstach

Postawy: 

 1.  Student przyjmuje aktywną postawę wobec nazw wartości w języku polityki
 2.  Student dba o precyzję wyrażania się
 3.  Student postrzega relacje między sposobem mówienia a tym, co chce się przekazać.
 4. Student dba o etykę języka.
Punkty ECTS1
Forma dydaktyczna zajęćkonwersatorium
Metody dydaktycznedyskusja dydaktyczna
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Zalecana dostępna literatura

   

  1. Język – wartości – polityka, red. J. Bartmiński, Lublin 2006
  2. Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 2003
  3. Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz- Brzozowska, Lublin1993.            
  4. Język – polityka – społeczeństwo. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. St. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2004.
  5. Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. St. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2007

 

Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/polonistyka