Postępowanie egzekucyjne w administracji

Nazwa przedmiotu Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kierunekprawo
Poz. kształceniastudia jedn. mag. niest. zaoczne
Jednostka prowadzącaWydział Prawa i Administracji, Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Katedra Postępowania Administracyjnego
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Prawa i Administracji, Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Katedra Postępowania Administracyjnego
Typ przedmiotuprzedmioty kierunkowe
Opis przedmiotu

Celem prowadzenia przedmiotu jest zaznajomienie studentów z trybem wymuszania przez państwo zachowania się zgodnego z prawem, polegającego na wykonaniu obowiązku o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, określonego uprzednio w akcie administracyjnym albo wynikającego bezpośrednio z przepisów prawa administracyjnego, a także z trybem udzielania pomocy obcemu państwu i korzystania z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu niektórych należności pieniężnych.

Efekty uczenia się

Wiedza. W efekcie zajęć student powinien znać:

● zakres stosowania egzekucji administracyjnej

● zasady postępowania egzekucyjnego

● środki służące do egzekwowania należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej

● sposoby zabezpieczania wykonania obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej

● środki prawne i inne uprawnienia przysługujące uczestnikom postępowania egzekucyjnego w toku i po zakończeniu egzekucji administracyjnej

● tryb udzielania pomocy obcemu państwu i korzystania z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych

 

Umiejętności. W efekcie zajęć student powinien umieć:

● sporządzać tytuły wykonawcze

● przyporządkować adekwatny środek egzekucyjny do egzekwowanego obowiązku

● rozwiązywać problemy zbiegu egzekucji

● sporządzać postanowienia, zawiadomienia, wezwania i inne akty wydawane przez organy administracji publicznej w toku i w związku z postępowaniem egzekucyjnym

● sporządzać podania wnoszone przez uczestników w toku i w związku z postępowaniem egzekucyjnym

● interpretować zjawiska społeczne pod kątem ich oceny z punktu widzenia interesu społecznego

● stosować w praktyce przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

● dostrzegać naruszenia prawa regulującego postępowanie egzekucyjne i przyporządkowywać im określone środki prawne, przysługujące uczestnikom postępowania

 

Postawy. W efekcie zajęć student powinien prezentować:

● respekt wobec istniejącego porządku administracyjnoprawnego

● poczucie obowiązku

● poczucie sprawiedliwości

● poczucie odpowiedzialności

● poszanowanie dla interesu społecznego

● poszanowanie dla godności człowieka i jego dóbr materialnych, w tym także dóbr o wartości głównie emocjonalnej

● umiejętność kierowania zespołami i przedsięwzięciami

Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuFilipiak, Krzysztof, dr
Dodatkowe informacje

http://www.umcs.lublin.pl/prawoRok studiówIV
SemestrVII
Liczba godzin w semestrze30
Prowadzącydr Krzysztof Filipiak
Poziom przedmiotuśrednio-zaawansowany
Wstępne wymagania

zaliczenie przedmiotów „prawo administracyjne” i „postępowanie administracyjne”

Zakres tematów

● Pojęcie, cel i podstawy prawne postępowania egzekucyjnego w administracji

● Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

● Zasady postępowania egzekucyjnego

● Podmioty postępowania egzekucyjnego

● Przebieg postępowania egzekucyjnego

● Zbieg egzekucji

● Środki egzekucyjne w egzekucji należności pieniężnych

● Środki egzekucyjne w egzekucji obowiązków niepieniężnych

● Postępowanie zabezpieczające

● Środki prawne administracyjne

● Środki prawne sądowe

● Udzielanie pomocy obcemu państwu i korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych

Efekty uczenia się

Wiedza. W efekcie zajęć student powinien znać:

● zakres stosowania egzekucji administracyjnej

● zasady postępowania egzekucyjnego

● środki służące do egzekwowania należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej

● sposoby zabezpieczania wykonania obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej

● środki prawne i inne uprawnienia przysługujące uczestnikom postępowania egzekucyjnego w toku i po zakończeniu egzekucji administracyjnej

● tryb udzielania pomocy obcemu państwu i korzystania z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych

 

Umiejętności. W efekcie zajęć student powinien umieć:

● sporządzać tytuły wykonawcze

● przyporządkować adekwatny środek egzekucyjny do egzekwowanego obowiązku

● rozwiązywać problemy zbiegu egzekucji

● sporządzać postanowienia, zawiadomienia, wezwania i inne akty wydawane przez organy administracji publicznej w toku i w związku z postępowaniem egzekucyjnym

● sporządzać podania wnoszone przez uczestników w toku i w związku z postępowaniem egzekucyjnym

● interpretować zjawiska społeczne pod kątem ich oceny z punktu widzenia interesu społecznego

● stosować w praktyce przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

● dostrzegać naruszenia prawa regulującego postępowanie egzekucyjne i przyporządkowywać im określone środki prawne, przysługujące uczestnikom postępowania

 

Postawy. W efekcie zajęć student powinien prezentować:

● respekt wobec istniejącego porządku administracyjnoprawnego

● poczucie obowiązku

● poczucie sprawiedliwości

● poczucie odpowiedzialności

● poszanowanie dla interesu społecznego

● poszanowanie dla godności człowieka i jego dóbr materialnych, w tym także dóbr o wartości głównie emocjonalnej

● umiejętność kierowania zespołami i przedsięwzięciami

Punkty ECTS4
Forma dydaktyczna zajęćwykład
Metody dydaktyczneprelekcja wykład konwersatoryjny wykład problemowy
Ogólna forma zaliczeniaegzamin
Forma ocenianiaegzamin ustny
Zalecana dostępna literatura

Literatura podstawowa:

1. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka: Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2009

2. Z.R. Kmiecik: Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2011

3. K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel:  Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 2009

 

Literatura uzupełniająca:

1. D.R. Kijowski: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa 2010

2. P. Przybysz: Postępowanie egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa 2009

3. R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008

4. System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004

Dodatkowe informacje

sekretariat Instytutu: mgr Irena Nizioł, pok. 706, tel. 537-51-33