Metodologia badań politologicznych

Nazwa przedmiotu Metodologia badań politologicznych
Kierunekpolitologia
Poz. kształceniastudia doktoranckie stacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Politologii, Zakład Systemów Politycznych
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Politologii
Typ przedmiotuprzedmioty kierunkowe
Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia i kategorie badawcze teoretyczne, metodologiczne, epistemologiczne, ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych. Studenci poznają teorie (m.in. behawioralizm, teorię racjonalnego wyboru, interpretacjonizm, instytucjonalizm, neoinstytucjonalizm) i metody (metody ilościowe oraz jakosciowe) badań politologicznych.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. student posiada zaawansowaną i rozbudowaną wiedzę   o specyfice przedmiotowej i metodologicznej politologii
 2. posiada wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w politologii i w naukach społecznych 
 3. zna teorie, metody i techniki badawcze pozwalajace na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie. 

Umiejętności:

 1.  posiada zaawansowane umiejetności badawcze pozwalajace na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii nauk politycznych poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację ich wyników oraz ich publikację w wydawnictwach recenzowanych;
 2. potrafi interpretować źródła przydatne w politologii  oraz zastosować adekwatne metody i techniki badawcze
 3.  posiada umiejetności w zakresie triangulacji teorii i metod badawczych.

Postawy: 

 1.   wykazuje kreatywność w poszukiwaniu obszarów badawczych oraz stosowania właściwych metod badawczych do rozwiązywania określonych problemów naukowych
 2.   postępuje zgodnie z zasadami etyki naukowej;
 3.   ma świadomość tozsamości politologii jako dyscypliny naukowej oraz poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój nauki.
Język wykładowyjęzyk polski
Koordynator przedmiotuSokół Wojciech, dr hab. prof. nadzw.
Dodatkowe informacje

www.politologia.plRok studiówII
SemestrIV
Liczba godzin w semestrze30
ProwadzącySokół Wojciech, dr hab. prof. nadzw.
Poziom przedmiotuzaawansowany
Wstępne wymagania

wiedza ogólna z zakresu nauki o polityce oraz filozofii; wiedza i umiejetności w zakresie metodologii nauk społecznych i humanistycznych

Zakres tematów

Tematy:

 1.   Pojęcie polityki, politologii, oraz podstawowych pojęć, teorii, metod i technik badawczych;
 2. Ontologia i epistemologia w politologii na tle porównawczym; indukacja i dedukcja jako metody badawcze;
 3. Podstawowe teorie eksplanacyjne (behawioralizm, teoria racjonalnego wyboru, instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm, marksizm, funkcjonalizm, feminizm, interpretacjonizm, teoria normatywna);
 4. Główne metody i techniki badawcze (metody jakościowe, metody ilościowe, łączenie metod ilosciowych i jakościowych, metody porównawcze, metoda decyzyjna, teoria gier, technika wywiadu, obserwacji;
 5. Triangulacja w zakresie teorii, metod i technik badawczych. 
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. student posiada zaawansowaną i rozbudowaną wiedzę   o specyfice przedmiotowej i metodologicznej politologii
 2. posiada wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w politologii i w naukach społecznych 
 3. zna teorie, metody i techniki badawcze pozwalajace na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie. 

Umiejętności:

 1.  posiada zaawansowane umiejetności badawcze pozwalajace na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii nauk politycznych poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację ich wyników oraz ich publikację w wydawnictwach recenzowanych;
 2. potrafi interpretować źródła przydatne w politologii  oraz zastosować adekwatne metody i techniki badawcze
 3.  posiada umiejetności w zakresie triangulacji teorii i metod badawczych.

Postawy: 

 1.   wykazuje kreatywność w poszukiwaniu obszarów badawczych oraz stosowania właściwych metod badawczych do rozwiązywania określonych problemów naukowych
 2.   postępuje zgodnie z zasadami etyki naukowej;
 3.   ma świadomość tozsamości politologii jako dyscypliny naukowej oraz poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój nauki.
Punkty ECTS5
Forma dydaktyczna zajęćwykład
Metody dydaktycznewarsztaty grupowe
Ogólna forma zaliczeniaegzamin
Forma ocenianiaprojekt
Zalecana dostępna literatura
 1.  D. Marsch, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006;
 2. A. J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008;
 3. B. Krauz – Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005;
 4. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007;
 5. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005
Dodatkowe informacje

wsokol@users.ismedia.pl