Fakultet interdyscyplinarny - Baterie testów neuropsychologicznych w diagnozie klinicznej

Nazwa przedmiotu Fakultet interdyscyplinarny - Baterie testów neuropsychologicznych w diagnozie klinicznej
Kierunekpsychologia
Poz. kształceniastudia jedn. mag. stacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii
Typ przedmiotuprzedmioty fakultatywne
Opis przedmiotu

Zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu stanowią ilustrację podejścia aktuarialnego w diagnozie neuropsychologicznej. Celem zajęć jest prezentacja wybranych baterii testów neuropsychologicznych (Baterii Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu, Baterii Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana i Baterii Łuria-Nebraska) oraz zapoznanie studentów z metodologicznymi i metodycznymi aspektami diagnozy neuropsychologicznej, a także wskazanie możliwości i ograniczeń omawianych narzędzi diagnostycznych.

Efekty uczenia się
Wiedza: Po ukończeniu zajęć student:
1.     Rozróżnia rodzaje baterii neuropsychologicznych.
2.     Potrafi wyjaśnić użyteczność baterii testów w diagnozie klinicznej.
3.     Zna założenia teoretyczne neuropsychologicznych baterii testów oraz ich konstrukcję.
 
Umiejętności:
1.     Potrafi analizować i interpretować wyniki ilościowe baterii.
2.     Posiada umiejętność formułowania problemów diagnostycznych.
3.     Umie zaplanować kolejne etapy badania neuropsychologicznego.
 
Postawy:
1.     Docenia wartość metod standaryzowanych w diagnozie osób z dysfunkcjami OUN.
2.     Przestrzega zasad etycznych w postępowaniu diagnostycznym.
3. Kieruje się rzetelnością i uczciwością w zbieraniu i analizowaniu wyników badań.

 

Język wykładowyjęzyk polski
Koordynator przedmiotuDaniluk, Beata, dr
Dodatkowe informacje

Adres e-mail: beatadaniluk@wp.plTytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuBaterie testów neuropsychologicznych w diagnozie klinicznej
Rok studiówIV
SemestrVIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyDaniluk, Beata, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Wstępne wymagania

Znajomość obrazu klinicznego zespołów zaburzeń funkcji poznawczych, emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania i osobowości.

Zakres tematów
1. Sposoby zastosowania wielowymiarowych zestawów testów w diagnozie neuropsychologicznej (Bateria Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana, Bateria Testów Łuria-Nebraska).
2. Rozwój wiedzy o funkcjach prawej półkuli mózgu (specyfika budowy makrostrukturalnej i czynności neurofizjologicznych PP); rola prawej półkuli w regulacji procesów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych.
3. Zastosowanie i interpretacja Baterii Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL) – prezentacja materiałów testowych i procedury badania.
4. Założenia teoretyczne Baterii Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana (BH-R); strategie wnioskowania diagnostycznego na podstawie wyników ilościowych i analizy sposobu wykonania podtestów BH-R.
5. Prezentacja materiałów testowych i procedury badania Baterią Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana

 

Efekty uczenia się
Wiedza: Po ukończeniu zajęć student:
1.     Rozróżnia rodzaje baterii neuropsychologicznych.
2.     Potrafi wyjaśnić użyteczność baterii testów w diagnozie klinicznej.
3.     Zna założenia teoretyczne neuropsychologicznych baterii testów oraz ich konstrukcję.
 
Umiejętności:
1.     Potrafi analizować i interpretować wyniki ilościowe baterii.
2.     Posiada umiejętność formułowania problemów diagnostycznych.
3.     Umie zaplanować kolejne etapy badania neuropsychologicznego.
 
Postawy:
1.     Docenia wartość metod standaryzowanych w diagnozie osób z dysfunkcjami OUN.
2.     Przestrzega zasad etycznych w postępowaniu diagnostycznym.
3. Kieruje się rzetelnością i uczciwością w zbieraniu i analizowaniu wyników badań.

 

Punkty ECTS1
Forma dydaktyczna zajęćkonwersatorium
Metody dydaktycznewykład konwersatoryjny metoda przypadków
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaćwiczenia praktyczne/ laboratoryjne ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Zalecana dostępna literatura
1. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczma w praktyce klinicznej. Wyd. Difin, Warszawa.
2. Klimkowski M., Herzyk A. (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Przegląd zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin.
3. Kądzielawa D. (red.). (1990). Bateria testów neuropsychologicznych Halsteada-Reitana. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
4. Łojek, E. (2007). Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
5. Steuden M., Płużek Z. (1992). Wartość diagnostyczna baterii testowej Łuria-Nebraska. KUL, Lublin.
Limity miejsc w grupie20
Dodatkowe informacje

Adres e-mail: beatadaniluk@wp.pl