Dydaktyka specjalna

Nazwa przedmiotu Dydaktyka specjalna
Kierunekpedagogika specjalna
Poz. kształceniastudia I st. niest. zaoczne
Jednostka prowadzącaWydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
Typ przedmiotuprzedmioty kierunkowe
Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijaniu praktycznych umiejętności w tym zakresie. Uczestnicy zajęć dokonają analizy podstawy programowej na różnych poziomach edukacji ze względu na cele pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaprojektują cykl oddziaływań wspierania rozwoju każdego ucznia. Rozważą związek wartości z doborem celów uczenia i nauczania, wychowania, specyfiką doboru treści programowych, formami i zasadami pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacji. Dodatkowo uczestnicy zajęć nauczą się zasad wielospecjalistycznej diagnozy ucznia, sposobów zbierania informacji niezbędnych w procesie planowania, realizacji i ewaluacji osiągnięć edukacyjnych. Poznają rozwiązania prawne oraz wynikające z praktyki pedagogicznej związane z ocenianiem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

 
Efekty uczenia się

Studentka/student

Wiedza:

 1. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej
 2.  Zna zasady doboru celów, treści i form pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacji z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3.  Analizuje podstawy programowe w kontekście potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Umiejętności:

 1. Analizuje wielospecjalistyczne diagnozy uczniów pod kątem wyznaczania długofalowych celów edukacyjno-terapeutycznych
 2.  Projektuje fragmentaryczny proces dydaktyczny ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na czynności ucznia oraz czynności nauczyciela
 3. Dokonuje wyboru treści edukacyjnych ze względu na zainteresowania i mocne strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Postawy: 

 1.  Jest zmotywowany do systematycznego rozwoju własnych kompetencji
 2.  Wykazuje kreatywność w planowaniu procesu dydaktycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3.  Jest świadomy zagrożeń instrumentalizmu dydaktycznego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuProkopiak Anna, dr


Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuDydaktyka specjalna
Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyProkopiak Anna, dr
Poziom przedmiotupodstawowy
Wstępne wymagania

Treści przedmiotu korelują z wcześniej zdobytymi wiadomościami (pedagogika specjalna, dydaktyka)

Zakres tematów

Tematy:

 1.  Podstawy dydaktyki specjalnej. Znaczenie i zakrs pojęcia, przedmiot i funkcje dydaktyki specjalnej. Tendencje we współczesnej  dydaktyce specjalnej.
 2.  Wartości i cele kształcenia w dydaktyce specjalnej. Humanizacja. Podstawy pedagogiczne i koncepcje celów kształcenia. Znaczenie celów kształcenia w procesie dydaktycznym
 3.  Program i treści kształcenia. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne w procesie dydaktycznym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Programy autorskie.
 4.  Proces kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Proces kształcenia jako zintegrowany proces nauczania, uczenia się i wychowania.
 5.  Zasady kształcenia w dydaktyce specjalnej. Przegląd zasad kształcenia według wybranych autorów.  Proces samokształcenia. Formy organizacyjne kształcenia.
 6.  Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej. Zadania wielospecjalistycznej diagnozy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej.
 7.  Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia. Rola oceny opisowej w procesie dydaktycznym

 

Efekty uczenia się

Studentka/student

Wiedza:

 1.  Zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki specjalnej
 2.  Zna cele, zasady i formy procesu ksztłacenia osób  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
 3.  Zna podstawowe założenia prawne edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Umiejętności:

 1. Analizuje potrzeby edukacyjne uczniów w celu wyznaczania długofalowych celów edukacyjno-terapeutycznych
 2.  Analizuje  proces dydaktyczny ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na czynności ucznia oraz czynności nauczyciela
 3. Analizuje dobór treści edukacyjnych pod kątemi mocnych stron ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Postawy: 

 1.  Jest otwarty na nowe koncepcje pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2.  Wykazuje kreatywność w analizowaniu procesu dydaktycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3.  Jest świadomy współczesnych zagrożeń przeobrażeń spolecznych dla osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Forma dydaktyczna zajęćwykład
Metody dydaktycznewykład konwersatoryjny metoda przypadków metoda projektów
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiazaliczenie praktyczne końcowe zaliczenie pisemne obecność na zajęciach
Zalecana dostępna literatura

   

 1. Bereźnicki F. Dydaktyka ogólna, Kraków 2011
 2. Dykcik W., Szychowiak B./red./, Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001.
 3. Kirenko J., Parchomiuk M., Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 2006.
 4. Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortodydaktyki, Warszawa 2005.

 Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuDydaktyka specjalna
Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyProkopiak Anna, dr
Poziom przedmiotupodstawowy
Wstępne wymagania

Treści przedmiotu korelują z wcześniej zdobytymi wiadomościami (pedagogika specjalna, dydaktyka)

Zakres tematów

Tematy:

 1. Wspieranie rozwoju a  "wdrażanie do zycia w społeczeństwie" ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Tło przobrażeń paradygmatycznych związanych z niepełnosprawnością. Szkoła w dynamicznej fazie przejścia - zaniechania i absurdy. Integracja szkolna. Wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3.  Ryzyko konstruowania wiedzy o osobach niepełnosprawnych - upośledzona dorosłość, instytucjonalne ujednolicenie, infantylizacja, niepełnosprawność i "specjaliści".
 4.  Paradygmat humanistyczny w dydaktyce specjalnej i jego konsekwencje.
 5.  Pojęcie normy i normalności w dydaktyce specjalneji. Integracja jako zadanie całej społeczności.
 6.  Dydaktyka specjalna pomiędzy tradycjonalizmem a współczesnością. Podstawy prawne zmian oświatowych.
 7.  Wielospecjalistyczna diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - baza pracy edukacyjno-terapeutycznej.

 

Efekty uczenia się

Studentka/student

Wiedza:

 1. Zdobywa wiedzę dotycząca procesu nauczania-uczenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2.  Analizuje zasady doboru celów, treści i form pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacji z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3.  Zna podstawy programowe w kontekście potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostrzega ich  możliwości

Umiejętności:

 1. Zdobywa umiejętność samodzielnego zdobywania informacji o uczniach na podstawie wielospecjalistycznych diagnoz uczniów
 2. Samodzilnie przygotowuje fragmentaryczny proces dydaktyczny ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na czynności ucznia oraz czynności nauczyciela
 3. Sporządza analizę treści edukacyjnych ze względu na zainteresowania i mocne strony ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Postawy: 

 1.  Jest zmotywowany do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy na zajęciach teoretycznych
 2.  Samodzielnie planuje proces dydaktyczny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3.  Jest świadomy zagrożeń instrumentalizmu dydaktycznego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Forma dydaktyczna zajęććwiczenia
Metody dydaktycznemetoda przypadków metoda projektów warsztaty grupowe
Ogólna forma zaliczeniaegzamin
Forma ocenianiakońcowe zaliczenie pisemne obecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Zalecana dostępna literatura
 1. Kazanowski Z. Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośłedzonych umysłowo, Lublin 2011.
 2.  Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010.
 3.  Prokopiuk W. Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, Kraków 2010.

 

Dodatkowe informacje

brak