PNJA - Fonetyka praktyczna języka angielskiego

Nazwa przedmiotu PNJA - Fonetyka praktyczna języka angielskiego
Kierunekfilologia, specjl. fil. angielska
Poz. kształceniastudia I st. stacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Humanistyczny, Instytut Anglistyki, Zakład Fonetyki i Fonologii
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyInstytut Anglistyki
Typ przedmiotuprzedmioty kierunkowe
Opis przedmiotu

Kurs fonetyki praktycznej w semestrze II (letnim) jest kontynuacja kursu o identycznej nazwie prowadzonego w semestrze I (zimowym). Po zapoznaniu się z artykulacja głosek angielskich oraz z interferencją wymowy polskiej na angielską, drugą płaszczyznę materiału przerabianego na zajęciach stanowią ćwiczenia pasywnego i aktywnego użycia transkrypcji fonetycznej wraz ze znakami tonetycznymi, oraz podstawy akcentowania fraz i stosowania odpowiednich konturów intonacyjnych, co pozwala na całościowa interpretację tekstu pisanego. Ćwiczenia reproduktywne oparte są na nagraniach wzorcowych różnych odmian współczesnej angielszczyzny. W odniesieniu do tekstów mówionych nacisk położony jest na zasady rządzące redukcją zbitek spółgłoskowych i samogłosek nieakcentowanych.

 

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1.  znajomość procesów fonetycznych i fonologicznych jęz. angielskiego
 2. wiedza o realizacji akcentu zdaniowego
 3. podstawowa wiedza na temat intonacji i jej roli w wyrażaniu postawy mówiącego 

Umiejętności:

 1.  studenci umieją łączyć angielskie słowa w zdania, zwracając uwagę na połączenia międzywyrazowe
 2. potrafią realizować akcent zdaniowy
 3. potrafią odczytać i zapisać angielskie wypowiedzi w transkrypcji fonetycznej, również z wykorzystaniem komputera  

Postawy: 

 1.  zwracają uwagę na zgodność wypowiadanych treści z odpowiednią ekspresją
 2. studenci rozumieją konieczność stałego doskonalenia swojej wymowy
 3. studenci posiadają nawyk sprawdzania wymowy nowo poznawanych słów jęz. angielskiego.
Język wykładowyangielski
Koordynator przedmiotuGonet, Wiktor, dr
Dodatkowe informacje

Studenci mają możliwość korzystania z materiałów przygotowanych i udostępnionych na stronie www kordynatora przedmiotu: http://gonet.umcs.lublin.pl/UMCSTytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuPNJA - Fonetyka praktyczna języka angielskiego
Rok studiówI
SemestrII
Liczba godzin w semestrze15
ProwadzącyGonet, Wiktor, dr Święciński, Radosław, mgr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Zakres tematów

Tematy:

 

 1. Transkrypcja fonetyczna. Instalacja i użycie czcionki SIL IPA
 2. Ćwiczenie w transkrybowaniu tekstu.
 3. Nagranie The Mysterious Events at a Country House (What a Story). Ćwiczenie zbieżności wyrażanych treści z formą wypowiedzi (kontrola tempa, pauzowanie)
 4. Nagranie An Embarrassing Moment for John (What a Story). Ćwiczenie prowadzące do uzyskania kontroli nad dynamika wypowiedzi.
 5. Nagranie an Uncomfortable Situation for Brian (What a Story). Ćwiczenie kontrolne skupiające się na wymowie samogłosek.
 6. Nagranie An Alarming Experience on the Road (What a Story). Ćwiczenie kontrolne wymowy spółgłosek.
 7. Queen’s English – Ćwiczenie oparte na filmach z YouTube. Analiza i próba interpretacji.
 8. Materiały wideo z Job Interview (LIED). Analiza znaczenia postawy mówiącego dla ogólnej ekspresji.
 9. English Accents. Ćwiczenia w rozpoznawaniu akcentów angielskich.
 10. Weather Report by Isobel Lang – ćwiczenia wymowy oparte na tekście zwolnionym o do 80% tempa wymowy. Zwrócenie uwagi na łączenia międzywyrazowe.
 11. Weather Report by Isobel Lang – ćwiczenia wymowy oparte na tekście w normalnym tempie wymowy.
 12. Wykorzystanie oprogramowania do edycji dźwięku do ćwiczeń fonetycznych.
 13. Zasady akustycznej segmentacji kontinuum fonetycznego.
 14. Ćwiczenia podsumowujące – czytanie tekstów samodzielnie przygotowanych.
 15. Odsłuch nagrań zarejestrowanych w pierwszym tygodniu zajęć, komentarze.
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1.  znajomość procesów fonetycznych i fonologicznych jęz. angielskiego
 2. wiedza o realizacji akcentu zdaniowego
 3. podstawowa wiedza na temat intonacji i jej roli w wyrażaniu postawy mówiącego 

Umiejętności:

 1.  studenci umieją łączyć angielskie słowa w zdania, zwracając uwagę na połączenia międzywyrazowe
 2. potrafią realizować akcent zdaniowy
 3. potrafią odczytać i zapisać angielskie wypowiedzi w transkrypcji fonetycznej, również z wykorzystaniem komputera

Postawy: 

 1.  zwracają uwagę na zgodność wypowiadanych treści z odpowiednią ekspresją
 2. studenci rozumieją konieczność stałego doskonalenia swojej wymowy
 3. studenci posiadają nawyk sprawdzania wymowy nowo poznawanych słów jęz.angielskiego.

 

Forma dydaktyczna zajęćlaboratorium
Metody dydaktyczneopis inscenizacja ekspozycja film z użyciem komputera ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia produkcyjne pokaz
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie na ocenę
Forma ocenianiaćwiczenia praktyczne/ laboratoryjne
Zalecana dostępna literatura
 1.  Wybrane nagrania i teksty zapisane w transkrypcji fonetycznej
 2. Gonet, W. 1981. “’Legato speech’, or the psychology of teaching phonetic fluency”. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne, str. 310-317
 3. Longman Interactive English Dictionary – wybrane materiały wideo
 4. O’Connor, J. D. 1971. Advanced Phonetic Reader. Cambrideg: Cambridge University Press,
 5. Święciński, R. (2004). ‘Articulatory Setting in Polish and its Implications for Teaching English Pronunciation to Poles.’ W: Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (3), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie. 1/2004 (4), str. 141-150.
 6. Underwood, M. 1980. What a Story! Oxford: Oxford University Press 1976/1990
Dodatkowe informacje

Kurs kończy się sprawdzianem praktycznym w formie interpretacji tekstu angielskiego przez studenta.