Seminarium

Nazwa przedmiotu Seminarium
Kieruneklogopedia
Poz. kształceniakursy niestacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
Typ przedmiotuinne
Opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej. Problematyka seminarium  dotyczy:  zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych osób głuchych i niedosłyszących,  dyslalii - wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, techniki mówienia, kultury żywego słowa i poprawności ję oraz charakterystyki mowy dziecka w aspekcie rozwojowy. Studenci piszą prace o charakterze studiów przypadków, prowadzą badania przesiewowe lub badania porównawcze. Przedmiot kończy się złożeniem pracy dyplomowej wraz z egzaminem dyplomowym.    


 

Efekty uczenia się

 Wiedza:

 1.  Student zna zasady pisania pracy dyplomowej. 
 2.  Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą opisywanej w pracy problematyki.
 3.  Charakteryzuje wykorzystywane metody i narzędzia badawcze.

Umiejętności:

 1.  Prowadzi badania własne zgodnie z ustalonym tematem.
 2.  Potrafi analizować i interpretować zebrany materiał badawczy. 
 3.  Porządkuje i selekcjonuje  treści teoretyczne.

Postawy: 

 1.  Prezentuje aktywną i kreatywną postawę w zbieraniu materiału badawczego.
 2.  Wykazuje się  wrażliwością na szczególną sytuację osób dotkniętych różnymi zaburzeniami. 
 3.  Jest zdeterminowany w dociekaniu przyczyn obserwowanych zaburzeń. 

 

Język wykładowypolski
Koordynator przedmiotuMuzyka-Furtak, Ewa, dr
Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/logopedia    Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuSeminarium
Rok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze10
ProwadzącyMuzyka-Furtak, Ewa, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Wstępne wymagania

Kontynuacja przedmiotu z pierwszego roku.  

Zakres tematów

Tematy:

 1. Etapy diagnozy logopedycznej. 
 2.  Metody i techniki badawcze.
 3. Wstępna analiza materiału badawczego.
 4. Teoretyczne podstawy badań własnych - redakcja tekstu.
   
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Student zna zasady pisania pracy dyplomowej. 
 2. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą opisywanej w pracy problematyki.
 3. Charakteryzuje wykorzystywane metody i narzędzia badawcze. 

Umiejętności:

 1. Prowadzi badania własne zgodnie z ustalonym tematem.
 2. Potrafi analizować i interpretować zebrany materiał badawczy.
 3. Porządkuje i selekcjonuje treści teoretyczne. 

Postawy: 

 1. Prezentuje aktywną i kreatywną postawę w zbieraniu materiału badawczego.
 2. Wykazuje się wrażliwością na szczególną sytuację osób dotkniętych różnymi zaburzeniami.
 3. Jest zdeterminowany w dociekaniu przyczyn obserwowanych zaburzeń.  

 

Forma dydaktyczna zajęćseminarium
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie konsultacje metoda przypadków seminarium
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie
Forma ocenianiaobecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Zalecana dostępna literatura
 1.  Grabias S.. Logopedia - nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowania. "Logopedia" t. 39/40, s. 9-34.
 2.  Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T. (2007). Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin.
 3.  Język. Interakcja. zaburzenia mowy. Metodologia badań. (2007). t.2. Mowa. Teoria-Praktyka. (red.) T. Woźniak, A. Domagała, Lublin. 
 4.  "Logoopedia" t. 28 (2008). Standardy postępowania logopedycznego. 
 5.  Tarkowski Z., Janas-Kaszczyk J. (1991). O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii, Lublin. 

 

Dodatkowe informacje

  www.umcs.lublin.pl/logopedia Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuSeminarium
Rok studiówI
SemestrII
Liczba godzin w semestrze10
ProwadzącyMuzyka-Furtak, Ewa, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Zakres tematów

Tematy:

 1. Struktura pracy dyplomowej.
 2. Metoda studium przypadku w logopedii.
 3. Bibliografia - sposoby gromadzenia literatury przedmiotu, zapis bibliograficzny, odnośniki. 

 

Efekty uczenia się

Wiedza: 

 1. Student zna zasady pisania pracy dyplomowej.
 2. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą opisywanej w pracy problematyki.
 3. Charakteryzuje wykorzystywane metody i narzędzia badawcze.Umiejętności:

Umiejętności:

 1. Prowadzi badania własne zgodnie z ustalonym tematem.
 2. Potrafi analizować i interpretować zebrany materiał badawczy.
 3. Porządkuje i selekcjonuje treści teoretyczne.


 Postawy:  

 1. Prezentuje aktywną i kreatywną postawę w zbieraniu materiału badawczego.
 2. Wykazuje się wrażliwością na szczególną sytuację osób dotkniętych różnymi zaburzeniami.
 3. Jest zdeterminowany w dociekaniu przyczyn obserwowanych zaburzeń.

 

Forma dydaktyczna zajęćseminarium
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie konsultacje metoda przypadków seminarium
Forma ocenianiaobecność na zajęciach ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Zalecana dostępna literatura

 

 1. Grabias S.. Logopedia - nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowania. "Logopedia" t. 39/40, s. 9-34.
 2. Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T. (2007). Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin.
 3. Język. Interakcja. zaburzenia mowy. Metodologia badań. (2007). t.2. Mowa. Teoria-Praktyka. (red.) T. Woźniak, A. Domagała, Lublin. 
 4. "Logoopedia" t. 28 (2008). Standardy postępowania logopedycznego. 
 5. Tarkowski Z., Janas-Kaszczyk J. (1991). O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii, Lublin.  
Limity miejsc w grupie10
Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/logopedia   Tytuł zajęć lub dodatkowa informacja dot. nazwy przedmiotuSeminarium
Rok studiówII
SemestrIV
Liczba godzin w semestrze10
ProwadzącyMuzyka-Furtak, Ewa, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Wstępne wymagania

Konstynuacja przedmiotu z semestru drugiego.  

Zakres tematów

Tematy:

 1. Interpretacja materiału badawczego.
 2. Postępowanie logopedyczne w analizowanych przypadkach patologii mowy.
 3. Opracowanie redakcyjne prac dyplomowych. 
Efekty uczenia się

Wiedza:
 

 1. Student zna zasady pisania pracy dyplomowej.
 2. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą opisywanej w pracy problematyki.
 3. Charakteryzuje wykorzystywane metody i narzędzia badawcze.


Umiejętności:
 

 1. Prowadzi badania własne zgodnie z ustalonym tematem.
 2. Potrafi analizować i interpretować zebrany materiał badawczy.
 3. Porządkuje i selekcjonuje treści teoretyczne.


Postawy:
 

 1. Prezentuje aktywną i kreatywną postawę w zbieraniu materiału badawczego.
 2. Wykazuje się wrażliwością na szczególną sytuację osób dotkniętych różnymi zaburzeniami.
 3. Jest zdeterminowany w dociekaniu przyczyn obserwowanych zaburzeń.
Forma dydaktyczna zajęćseminarium
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie konsultacje metoda przypadków seminarium
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie
Forma ocenianiaegzamin ustny prace dyplomowe
Zalecana dostępna literatura
 1. Grabias S.. Logopedia - nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowania. "Logopedia" t. 39/40, s. 9-34.
 2. Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T. (2007). Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin.
 3. Język. Interakcja. zaburzenia mowy. Metodologia badań. (2007). t.2. Mowa. Teoria-Praktyka. (red.) T. Woźniak, A. Domagała, Lublin. 
 4. "Logoopedia" t. 28 (2008). Standardy postępowania logopedycznego. 
 5. Tarkowski Z., Janas-Kaszczyk J. (1991). O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii, Lublin.  
Limity miejsc w grupie10
Dodatkowe informacje

  www.umcs.lublin.pl/logopedia