Seminarium

Nazwa przedmiotu Seminarium
Kieruneklogopedia
Poz. kształceniastudia podyplomowe niestacjonarne
Jednostka prowadzącaWydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
Jednostka dla której przedmiot jest oferowanyWydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
Typ przedmiotuinne
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Określa istotę różnych procedur badawczych w logopedii.
 2. Dysponuje wiedzą teoretyczną związaną z realizowanym tematem.
 3. Posiada wiedzę o metodach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w postępowaniu logopedycznym.

Umiejętności:

 1. Poprawnie formułuje założenia metodologii badań logopedycznych.
 2. Dobiera adekwatnie metody, techniki i narzędzia diagnostyczne.
 3. Ustala procedurę postępowania logopedycznego w opisywanym przypadku zaburzenia mowy.

Postawy:

 1. Przestrzega zasad etyki w prowadzonych badaniach.
 2. Wykazuje chęć rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej .
 3.  
Język wykładowyjęzyk polski
Koordynator przedmiotuMirecka, Urszula, dr
Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/logopediaRok studiówI
SemestrII
Liczba godzin w semestrze10
ProwadzącyMirecka, Urszula, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Zakres tematów

Tematy:

 1. Przedstawienie wymagań merytorycznych i technicznych dotyczących pisania pracy dyplomowej z logopedii.
 2. Prezentacja zakresu problematyki logopedycznej podejmowanej na seminarium: postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadkach dyzartrii, oligofazji, dyslalii, trudności w czytaniu i pisaniu.
 3. Przedstawienie zasad współpracy studentów z promotorem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności za realizowane zadania badawcze i osiągnięcie celu końcowego – przygotowania pracy dyplomowej.
 4. Kryteria wyboru problematyki badawczej.
 5. Wyznaczenie procedury postępowania badawczego.
 6. Ustalenie kontekstu teoretycznego badań własnych zakres literatury przedmiotu.

 

 

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Określa istotę różnych procedur badawczych w logopedii.
 2. Dysponuje wiedzą teoretyczną związaną z realizowanym tematem.
 3. Posiada wiedzę o metodach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w postępowaniu logopedycznym.

Umiejętności:

 1. Poprawnie formułuje założenia metodologii badań logopedycznych.
 2. Dobiera adekwatnie metody, techniki i narzędzia diagnostyczne.
 3. Ustala procedurę postępowania logopedycznego w przypadku danego zaburzenia mowy.

Postawy:

 1. Przestrzega zasad etyki w prowadzonych badaniach.
 2. Wykazuje chęć rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej .
 3. Przejawia dociekliwość badawczą wobec podejmowanych problemów logopedycznych.

 

Forma dydaktyczna zajęćseminarium
Metody dydaktycznewykład informacyjny objaśnienie lub wyjaśnienie konsultacje wykład konwersatoryjny dyskusja dydaktyczna metoda przypadków seminarium projekty i prace terenowe seminarium
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie
Forma ocenianiaobecność na zajęciach
Zalecana dostępna literatura
 1. Grabias S., Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia” t.37, 2008.

 2. Grabias S.. Logopedia - nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowania. "Logopedia" t. 39/40.

 3. Janas-Kaszczyk, Tarkowski Z., O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii, Lublin 1991.

 4. „Logopedia” t. 37, Standardy postępowania logopedycznego, 2008.  

Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/logopediaRok studiówII
SemestrIV
Liczba godzin w semestrze10
ProwadzącyMirecka, Urszula, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Zakres tematów

Tematy:

 1. Zasady cytowania literatury w tekście i sporządzania bibliografii.
 2. Prezentowanie przez studentów wyników badań własnych.
 3. Formułowanie wniosków z badań.
 4. Dyskusja wyników w kontekście ustaleń teoretycznych (odniesienie do literatury przedmiotu) – prezentacja w grupie seminaryjnej. 
Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Określa istotę różnych procedur badawczych w logopedii.
 2. Dysponuje wiedzą teoretyczną związaną z realizowanym tematem.
 3. Posiada wiedzę o metodach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w postępowaniu logopedycznym.

Umiejętności:

 1. Poprawnie formułuje założenia metodologii badań logopedycznych.
 2. Dobiera adekwatnie metody, techniki i narzędzia diagnostyczne.
 3. Ustala procedurę postępowania logopedycznego w przypadku danego zaburzenia mowy.

Postawy:

 1. Przestrzega zasad etyki w prowadzonych badaniach.
 2. Wykazuje chęć rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej .
 3. Przejawia dociekliwość badawczą wobec podejmowanych problemów logopedycznych.

Forma dydaktyczna zajęćseminarium
Metody dydaktycznewykład informacyjny objaśnienie lub wyjaśnienie konsultacje dyskusja dydaktyczna metoda przypadków seminarium seminarium
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie
Forma ocenianiaprace dyplomowe
Zalecana dostępna literatura
 1. Grabias S., Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia” t.37, 2008.
 2. Grabias S.. Logopedia - nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowania. "Logopedia" t. 39/40.
 3. Janas-Kaszczyk, Tarkowski Z., O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii, Lublin 1991.
 4. „Logopedia” t. 37, Standardy postępowania logopedycznego, 2008.   

 

Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/logopediaRok studiówII
SemestrIII
Liczba godzin w semestrze10
ProwadzącyMirecka, Urszula, dr
Poziom przedmiotunie dotyczy
Zakres tematów

Tematy:

 1. Etapy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w logopedii (w odniesieniu do prezentowanych przez studentów przypadków zaburzeń mowy).

 2. Metodologia badań własnych: formułowanie celów badań, ustalanie przedmiotu i zakresu badań, dobór metod oraz technik badawczych.

 3. Ustalenie struktury pracy dyplomowej.

 4. Kierunki i sposoby analizy zgromadzonego materiału empirycznego.

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Określa istotę różnych procedur badawczych w logopedii.
 2. Dysponuje wiedzą teoretyczną związaną z realizowanym tematem.
 3. Posiada wiedzę o metodach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w postępowaniu logopedycznym.

Umiejętności:

 1. Poprawnie formułuje założenia metodologii badań logopedycznych.
 2. Dobiera adekwatnie metody, techniki i narzędzia diagnostyczne.
 3. Ustala procedurę postępowania logopedycznego w przypadku danego zaburzenia mowy.

Postawy:

 1. Przestrzega zasad etyki w prowadzonych badaniach.
 2. Wykazuje chęć rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej .
 3. Przejawia dociekliwość badawczą wobec podejmowanych problemów logopedycznych.
Forma dydaktyczna zajęćseminarium
Metody dydaktyczneobjaśnienie lub wyjaśnienie konsultacje wykład konwersatoryjny dyskusja dydaktyczna metoda przypadków seminarium seminarium
Ogólna forma zaliczeniazaliczenie
Forma ocenianiaobecność na zajęciach
Zalecana dostępna literatura
 1. Grabias S., Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia” t.37, 2008.

 2. Grabias S.. Logopedia - nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowania. "Logopedia" t. 39/40.

 3. Janas-Kaszczyk, Tarkowski Z., O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii, Lublin 1991.

 4. „Logopedia” t. 37, Standardy postępowania logopedycznego, 2008.  

   

Dodatkowe informacje

www.umcs.lublin.pl/logopedia